Công ty Addcommland

Phú Quý, Nghệ An, Việt Nam

79.7ha

Thiết kế quy hoạch

Đã phê duyệt quui hoạch chi tiết 1/500