Công ty Đông Dương

Xuân An, Hà Tĩnh, Việt Nam

119 ha

Thiết kế quy hoạch

Đã phê duyệt quui hoạch chi tiết 1/500